Pri stavbe, rekonštrukcii, predaji aj prenájme nehnuteľnosti potrebujete PENB

Pri stavbe, rekonštrukcii, predaji aj prenájme nehnuteľnosti potrebujete PENB

PENB, teda preukaz energetickej náročnosti budovy, slúži na vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy. Hodnotí všetku energiu potrebnú pre prevádzku budovy, teda energiu na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie, úpravu vzduchu vetraním a klimatizácie aj energiu na osvetlenie. Podobne ako energetický štítok spotrebiča radí budovu do príslušnej triedy energetickej náročnosti. Z preukazu by ste sa teoreticky mali dozvedieť, ako hospodárny byt či dom je, ale v praxi to nie je až taká pravda. Aj napriek tomu môže byť PENB jedným z nástrojov pre stanovenie výšky kúpnej ceny alebo nájmu, pretože poslúži pre objektívne porovnanie nehnuteľností.

Pri dome sa zo štítka ako laik dozviete aspoň niečo málo o hospodárnosti domu aj výdavkoch na energie, pri bytoch však štítok nevypovedá o skutočných nákladoch za mesačnú spotrebu energií. Hodnotí sa totiž celá budova, takže v štítku nie je zahrnuté potrebné umiestnenie bytu v rámci nej. Ani historické vyúčtovanie za energie, ktoré boli v byte spotrebované, vám však o skutočnej spotrebe a nákladoch nepovedia o veľa viac, pretože neviete, ako sa správal bývalý nájomník či vlastník (či napríklad neprekuroval alebo nepracoval z domu).

Ako preukaz energetickej náročnosti budovy vyzerá?

Preukaz energetickej náročnosti budovy obsahuje niekoľko súčastí. Protokol preukazujúci energetickú hospodárnosť budovy obsahuje prehľad údajov, ktoré sú podstatné pre výpočet stupňa energetickej náročnosti. Jedná sa o identifikačné údaje budovy, ďalej o technické údaje budovy, klimatické údaje prostredia, v ktorom je (alebo bude) budova vystavaná, údaje o vnútornom prostredí a základné údaje o technickom zariadení budovy. Súčasťou je tiež tabuľka s popisom odporúčaných opatrení, ktoré by mohli znížiť energetickú náročnosť budovy.

<p>Preukaz energetickej náročnosti budovy slúži na vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy. Foto: sauferteshop.cz</p>

Preukaz energetickej náročnosti budovy slúži na vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy. Foto: sauferteshop.cz

Grafické znázornenie energetickej náročnosti budovy prehľadne znázorňuje zaradenie budovy do energetickej triedy A – G. Trieda A znamená energeticky najúspornejšie budovy, G mimoriadne nehospodárne. Zateplené novostavby z moderných materiálov vychádzajú do tried B – C, do triedy A spadajú pasívne a nízkoenergetické domy a do kategórie F – G patria nezateplené budovy a staré objekty z pôvodných materiálov. Vyhovujúcimi sú triedy A až C, od triedy D je už budova nevyhovujúca. Prakticky to znamená, že na budovu s energetickou triedou D – G sa nedá získať stavebné povolenie. Prílohami k PENB sú doklad o splnení porovnávacích ukazovateľov a doklady o vykonaných výpočtoch.

Kedy musíte preukaz ENB nechať vypracovať

Preukaz energetickej náročnosti budovy musíte mať v prípade, keď chcete predať alebo prenajať rodinný dom, a tiež ho musíte predložiť pri žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Rovnaká povinnosť platí pre rekonštruované objekty, ak renovujete viac ako 25 % obálky budovy. Pri bytových domoch sa štítok vypracováva pre celý objekt, nie pre samostatnú bytovú jednotku. Necháva ho zhotoviť vlastník budovy, prípadne spoločenstvo vlastníkov. Pri družstevnom byte sa formálne o predaj ani prenájom nejedná (prevádza sa členský podiel, prípadne sa jedná o podnájom), takže ENB nie je potreba.

Preukaz alebo overenú kópiu musíte predložiť záujemcovi o kúpu alebo prenájom budovy či bytu a pri podpise zmluvy musí byť súčasťou tejto zmluvy. Pri inzercii predaja či prenájmu nehnuteľnosti musí byť energetická trieda uvedená vo všetkých inzertných a reklamných materiáloch, inak musí byť uvedená najhoršia energetická trieda G. Ak vlastníkovi bytu nebol na písomné vyžiadanie odovzdaný spoločenstvom vlastníkov energetický preukaz zhotovený pre bytový dom, môže ho nahradiť vyúčtovaním dodávok elektriny, plynu a tepelnej energie za uplynulé 3 po sebe idúce roky.

Koho sa povinnosť vypracovania ENB netýka?

Preukaz nemusí byť spracovaný, ak ide o predaj alebo prenájom rodinného domu, vystaveného pred rokom 1947 (ak od tohto termínu neboli na dome vykonané žiadne väčšie zmeny dokončenej budovy a keď sa tak predávajúci a kupujúci písmene dohodnú). ENB nemusíte spracovať ani u:

  • budov s celkovou energeticky referenčnou plochou menšou ako 50m2 (nevzťahuje sa na byty)
  • budov, ktoré sú kultúrnou pamiatkou alebo sú v pamiatkovej rezervácii
  • budov užívaných ako miesta bohoslužieb alebo na náboženské účely
  • stavieb pre rodinnú rekreáciu, ktoré sú užívané len časť roka a ktorých odhadovaná spotreba energie je nižšia ako 25 % spotreby energie, ku ktorej by došlo pri celoročnom užívaní
  • priemyselných a dielenských prevádzok so spotrebou energie do 700 GJ za rok

Ako sa preukaz energetickej náročnosti vypracúva

Výpočet preukazu sa vykonáva pre obálku budovy. K správnemu výpočtu sú potrebné identifikačné údaje (rok výstavby, majiteľ a adresa objektu), stavebné projektová dokumentácia (pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy a pohľady, technická správa, ak ju máte), doplňujúce informácie (projekt vykurovania a vody alebo oznámenia o tom, aký je zdroj tepla a ohrevu teplej vody vrátane výkonu zdroja a informácie o vykurovacích telesách) a aktuálne fotografie objektu zo všetkých strán.

Do výpočtu vstupujú tepelno-technické parametre stien, strechy, podláh či okien, parametre technologických systémov, spôsob vetrania budovy, typ osvetlenia, účinnosť rekuperácie alebo prípadné použitie obnoviteľných zdrojov energií (napríklad solárne alebo fotovoltaické systémy). Výsledné hodnoty sú podľa platnej metodiky výpočtu porovnávané s hodnotami normovými a na ich základe je budova klasifikovaná do energetickej triedy. Pretože je výsledná hodnota teoretická a normová, tak je možné, že výsledná hodnota spotreby energie na vykurovanie podľa PENB vyjde inak, než je tomu v reáli.

Kto PENB spracováva?

PENB môže spracovať iba energetický špecialista s príslušným oprávnením (osvedčením o odbornej spôsobilosti), ktoré vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). Zoznam expertov nájdete na www.sksi.sk.

Energetický preukaz platí 10 rokov odo dňa dátumu jeho vyhotovenia alebo do vykonania väčšej zmeny dokončenej budovy. Cena nie je zákonom pevne stanovená a väčšinou závisí na veľkosti posudzovanej nehnuteľnosti. Pre rodinný dom stojí vypracovanie zhruba 200 eur, pre bytový dom 400 eur a u iných objektov býva cena individuálna.

Zdieľaj: